Privatumo politika ir taisyklės – Greenas Salonas

Prekių pirkimo – pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje greenassalonas.lt taisyklės:

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau vadinamos – „Taisyklės“), su jomis Pirkėjui sutikus (sutikimu skaitomas varnelės uždėjimo veiksmas, atliekamas perskaičius šias https://greenassalonas.lt elektroninės parduotuvės pirkimo – pardavimo taisykles), yra abiems šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame apibrėžiamos Pirkėjo ir elektroninės parduotuvės (toliau vadinamos – „Pardavėjo“) teisės bei pareigos, prekių pirkimo ir atsiskaitymo už jas sąlygos, šalių atsakomybė, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka ir kitos su prekių pirkimu – pardavimu https://greenassalonas.lt elektroninėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę keisti, taisyti ir papildyti šias Taisykles. Pardavėjo daromi pakeitimai siejami su galiojančiais teisės aktų reikalavimais ir neprieštarauja sveikos nuovokos principams.

1.3. Pirkti Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje turi teisę žemiau išvardinti asmenys:

1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės.

1.3.2. juridiniai asmenys.

1.3.3. nepilnamečiai asmenys nuo 14 iki 18 metų, tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis.

2. Pirkėjo teisės

2.1. Pirkėjai turi teisę pirkti prekes Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje, nepažeisdami šių Taisyklių sąlygų.

3. Pirkėjo pareigos

3.1 Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui numatytą užsakymo lape kainą už prekes per nustatytą terminą.

3.2 Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes. Pirkėjui prekių nepriėmus, jis privalo padengti pardavėjo nuostolius, susijusius su prekės pristatymu.

3.3 Jei dėl klaidingos Pirkėjo informacijos Pardavėjas pristato prekes neteisingu adresu, Pirkėjas privalo atlyginti Pardavėjo nuostolius.

3.4. Pirkėjas, naudodamasis Pardavėjo paslaugomis, sutinka su Taisyklėmis bei privalo jų laikytis.

3.5. Pirkėjas įsipareigoja neperleisti savo prisijungimo duomenų tretiesiems asmenims. Trečioms šalims sužinojus Pirkėjo prisijungimo duomenis, jis nedelsiant privalo pakeisti savo prisijungimo duomenis ir apie prisijungimo duomenų praradimo faktą informuoti Pardavėją elektroniniu paštu.

4. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

4.1. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra sudaryta nuo Pirkėjo paspaudimo ant nuorodos „PIRKTI“, pasirinkus apmokėjimo būdą, momento.

5. Pardavėjo teisės

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui bei saugumui, ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve.

5.2. Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

5.3. Pirkėjas už prekes moka bankiniu pavedimu, užsakymas pradedamas vykdyti tik gavus apmokėjimą.

5.4 Pardavėjas turi teisę be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas arba jas panaikinti, platinti dovanų kuponus reklaminiais tikslais, taip pat be jokio įspėjimo stabdyti jų galiojimą.

6. Pardavėjo įsipareigojimai

6.1. Pardavėjas įsipareigoja, elektroninėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis, sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Pardavėjo paslaugomis.

6.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo duomenų neatskleisti trečioms šalims. Gerbti Pirkėjo privatumą.

6.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu.

6.4. Pardavėjas dėl svarbių priežasčių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, privalo apie tai pranešti per dvi darbo dienas nuo užsakymo priėmimo dienos. Pardavėjas privalo grąžinti Pirkėjo pinigus per 72 valandas nuo apmokėjimo už prekes, kai Pirkėjas jau yra sumokėjęs už prekes.

7. Prekių kainos, apmokėjimas už prekes

7.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje nurodomos eurais su PVM.

7.2. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje nurodomos prie prekių bei galutinai suformuotame užsakymo lange.

7.3. Pirkėjas už prekes atsiskaityti gali tik bankiniu pavedimu.

8. Prekių pristatymas

8.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą.

8.2. Pirkėjas privalo priimti prekes pats. Jei Pirkėjas prekių priimti pats negali, bet prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas reikšti pretenzijų dėl pristatytų prekių netinkamam asmeniui negali.

8.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis terminų – prekės pristatomos per 2-5 darbo dienas po Pirkėjo apmokėjimo gavimo. Siuntinys pradedamas ruošti tik gavus Pirkėjo apmokėjimą.

8.4. Jei prekės nėra pristatomos laiku dėl Pirkėjo kaltės, Pardavėjas už prekių pristatymą neneša jokios atsakomybės.

9. Prekių grąžinimas ir keitimas

9.1. Šioje parduotuvėje įsigytos prekes keičiamos ir grąžinamos pagal Ūkio ministro 2001-06-29 įsakymu Nr. 217 patvirtintas Daiktų grąžinimo ir keitimo taisykles.

9.2. Jei prekę pagal įstatymus galima grąžinti, ji turi būti pristatyta Pardavėjui naudojantis kurjerių tarnybos paslaugomis, jeigu nesusitariama kitaip.

9.3 Taisyklių 9.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per septynias dienas nuo prekių pristatymo dienos. Punkte 9.2. numatytas prekių grąžinimas vykdomas vadovaujantis LR Civiliniu kodeksu.

9.4 Grąžinama prekė turi būti nepažeistoje firminėje pakuotėje, nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos.

9.5 Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

9.6 Pirkėjas turi teisę grąžinti nekokybišką prekę.

9.7 Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis punktu 9.2., Pirkėjas privalo apmokėti prekių grąžinimo išlaidas.

9.8 Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis punktu 9.6., Pardavėjas įsipareigoja kompensuoti prekės grąžinimo kaštus Pirkėjui, naudodamasis Pardavėjo nurodyto kurjerio paslaugomis.

9.9 Pardavėjas įsipareigoja pervesti pinigus už grąžintas prekes per 5 darbo dienas nuo prekių grąžinimo fakto į tik į Pirkėjo nurodytą asmeninę atsiskaitomają sąskaitą.

10. Prekių kokybės garantija

10.1. Pardavėjas atitinkamoms prekių grupėms suteikia garantiją, apie kurią nurodo prie prekės savybių aprašymo.

10.2. Pardavėjas atitinkamoms prekių grupėms garantijos nesuteikia, tokiu atveju, galioja LR teisės aktų numatyta garantija.

10.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

11. Atsakomybė

11.1. Pardavėjas neprisiima atsakomybės už paslaugų – veiklos sutrikimus, kurie gali kilti dėl techninių kliūčių ir kitokių įvykių, kurių negalima kontroliuoti.

11.2. Pirkėjas pats prisiima atsakomybę už jo vartotojo vardo ir slaptažodžio saugumą, registracijos duomenų formoje nurodytų duomenų teisingumą, tikslumą.

11.3. Pirkėjas pats atsako už veiksmus, atliktus naudojantis elektronine parduotuve.

11.4. Pardavėjas neneša jokios atsakomybės tuo atveju, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė buvo suteikta.

11.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

12. Informacijos perdavimo būdai

12.1. Pardavėjas pranešimus Pirkėjui siunčia registracijos formoje pateiktu elektroniniu paštu.

12.2. Pirkėjas pranešimus Pardavėjui siunčia elektroninėje parduotuvėje nurodytu el.paštu info@greenassalonas.lt

13. Intelektinės nuosavybės teisių apsauga

13.1. Visos intelektinės teisės į elektroninėje parduotuvėje esančią tekstinę, grafinę medžiagą priklauso Pardavėjui.

13.2. Yra draudžiama be raštiško Parduotuvės administratoriaus sutikimo naudoti ar platinti esančią Parduotuvėje medžiagą.

14. Rinkodara ir informacija.

14.1. Pardavėjas gali savo nuožiūra inicijuoti el.parduotuvėje akcijas.

14.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks sąlygų keitimas ar panaikinimas galioja nuo jų atlikimo momento.

14.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

14.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el.parduotuvės skyriuje “Kontaktai” nurodytu telefonu ir el.pašto adresu.

14.5. Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, el.pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Šių prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

15.1. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.